Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про власний капітал

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ