ВНУТРІШНІ ПРАВИЛА

 ЩОДО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ

   ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ

  "ЛОМБАРД "КРЕДИТНИЙ ДВІР"

 

  ТОВ "ФОРТУНА-2014" І ТОВ "РІЛАІНС"

       1. Загальні положення.

1.1. Внутрішні правила щодо надання фінансових кредитів Повним товариством "ЛОМБАРД

"КРЕДИТНИЙ ДВІР" ТОВ "ФОРТУНА-2014" І ТОВ "РІЛАІНС" (далі – «Правила») є локальним нормативним

актом Повного товариства "ЛОМБАРД "КРЕДИТНИЙ ДВІР" ТОВ "ФОРТУНА-2014" І ТОВ "РІЛАІНС" (далі за

текстом – Ломбард або Товариство), який визначає механізм, порядок та умови надання Товариством фінансових

послуг з надання фінансових кредитів.

1.2. Правила розроблені Товариством з урахуванням вимог чинного законодавства України, у тому

числі нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), які визначають порядок провадження діяльності з надання

Ломбардами фінансових послуг з надання фінансових кредитів.

1.3. Внутрішні правила щодо надання фінансових кредитів затверджується у відповідності до

Засновницького договору Товариства.

1.4. Правила відображають внутрішню систему, умови та порядок надання Товариством фінансових

послуг з надання фінансових кредитів та встановлюють:

- умови та порядок укладання договорів зі споживачами фінансових послуг;

- порядок ведення обліку договорів про надання Ломбардом фінансового кредиту;

- порядок зберігання договорів та інших документів, пов’язаних із наданням фінансових послуг;

- порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням

фінансових послуг фінансовою установою;

- порядок проведення внутрішнього контролю у Товаристві щодо дотримання законодавства та внутрішніх

регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання фінансових послуг;

- відповідальність посадових осіб, до посадових обов’язків яких належать безпосередньо робота з

клієнтами, укладання та виконання договорів;

- опис завдань, які підлягають виконанню кожним підрозділом Товариства.

1.5. Визначення термінів:

     Повернення предмету закладу – погашення суми кредиту, сплата відсотків за користування кредитом, та виконання Клієнтом або іншою особою в повному обсязі зобов’язань Клієнта, які виникли з Договору, внаслідок чого припиняються зобов’язання за Договором, що укладався між Ломбардом і Клієнтом;

     Відокремлені підрозділи Ломбарду - відділення, що розташовані поза місцезнаходженням ломбарду та

здійснюють усі або частину його функцій з надання фінансових та супутніх послуг Ломбарду;

     Договір - письмовий документ включаючи всі додатки до нього, який відповідно до змісту затвердженого

Товариством Примірного (типового) Договору та одного з запропонованих Ломбардом та обраного Клієнтом

Тарифного плану, встановлює відповідні права та обов’язки Клієнта та Ломбарду, інші умови надання

фінансового кредиту, отримання майна в якості застави та звернення стягнення на заставлене майно. Договір про

надання фінансового кредиту має містити:

найменування, місцезнаходження та реквізити - для ломбарду, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,

дані паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу, та дані про

місце проживання - для фізичних осіб; предмет договору; права та обов'язки сторін; суму фінансового кредиту;

дату надання фінансового кредиту; строк користування фінансовим кредитом; дату повернення фінансового

кредиту; відповідальність сторін; підстави для пролонгації, припинення дії та розірвання договору; підписи сторін. Крім цього, у Договорі повинно бути зазначено процент за користування фінансовим кредитом; посилання на договір застави, що забезпечує зобов'язання за договором фінансового кредиту; посилання на договір страхування предмета застави в разі наявності; відмітка про ознайомлення позичальника з внутрішніми правилами чи положенням про надання фінансових послуг ломбардом. Договори про надання фінансових кредитів ломбарду можуть містити й інші умови, за згодою сторін;

     Заклад - застава рухомого майна, що передається у володіння Ломбарду або за його наказом - у володіння

третій особі;

     Застава – спосіб забезпечення фінансових зобов’язань Клієнта перед Ломбардом з передачею заставленого

майна у володіння Ломбарду або визначеної Ломбардом особи або без такої передачі;

     Індексація - коригування Суми до повернення у випадку прострочення Позичальником виконання своїх

зобов’язань за Договором, яке здійснюється за правилами, встановленими чинним законодавством України на

момент нарахування, сплати або відповідно стягнення Суми до повернення;

     Клієнт, Заставодавець, Позичальник, Споживач: фізична особа, що звертається до Ломбарду з метою отримання фінансового кредиту і надає в заклад, власне майно в якості забезпечення своїх фінансових зобов’язань. 

     Ломбард, Кредитодавець, Заставодержатель: Товариство в цілому, включаючи всі його відокремлені

підрозділи, яке є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик

фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений

строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду;

     Місцезнаходження ломбарду - фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого

проводиться щоденне керування діяльністю ломбарду (переважно знаходиться керівництво) та здійснення

управління і обліку;

     Облікова система ломбарду - автоматизований реєстр даних про споживачів послуг ломбарду;

Реєструюча система ломбарду - автоматизований реєстр даних про операції споживачів послуг ломбарду;

     Працівник Ломбарду - особа (заступник завідувача відділенням, завідувач відділенням), уповноважена

відповідною довіреністю, що видана Директором Товариства, та посадовою інструкцією на укладання від імені

Ломбарду Договорів, приймання в якості застави рухомого майна, визначення його оціночної вартості та видачу

грошових коштів;

     Примірний (типовий) Договір – затверджена Товариством форма Договору, яка визначає структуру та

перелік істотних умов для Договорів, що укладаються Ломбардом з Клієнтами;

     Приміщення - частина нежитлового внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з

можливістю входу і виходу, яка використовується ломбардом чи його відокремленим підрозділом при наданні

фінансових та супутніх послуг ломбарду та зберіганні заставленого майна;

     Пролонгація – продовження строку користування кредитом за умови повного або часткового погашення

заборгованості зі сплати відсотків за його користування за певний період, визначений у відповідності з умовами

укладеного Договору з Позичальником;

     Проценти - сума, належна до сплати Позичальником на користь Ломбарду за користування отриманим

фінансовим кредитом, що нараховується та/або донараховується на момент погашення фінансового кредиту

Позичальником або в день укладення Договору або в день Пролонгації Договору або, у випадку невиконання

Позичальником своїх зобов’язань у визначений Договором строк, на момент виконання своїх зобов’язань по

Договору в залежності від умов укладеного Договору з Позичальником;

     Рухоме майно - окрема рухома річ, сукупність рухомих речей, гроші, валютні цінності, цінні папери, а

також майнові права та обов'язки;

     Статус Позичальника – належність Позичальника до певної групи Позичальників, визначена Ломбардом в

залежності від тривалості взаємовідносин Позичальника з Ломбардом, категорії майна, яке передається ним в

заставу, відсутності чи наявності випадків неналежного виконання чи невиконання Позичальником своїх

зобов’язань перед Ломбардом, а також інших критеріїв, за якими Ломбард визначає ступень ризику за операціями

з Позичальником;

     Спеціальне місце зберігання заставленого майна - окреме приміщення, окрема територія, інше місце з обмеженим доступом, які мають відповідати вимогам, установленим законодавством, бути розташованими за місцезнаходженням ломбарду чи його відокремленого підрозділу або за іншою адресою та бути обладнаними

необхідними засобами, які мають забезпечити збереження предмета застави та утримування предмета застави в

належному стані (далі - спеціальне місце зберігання);

     Сума кредиту – визначена на момент укладання Договору сума грошових коштів, що Кредитодавець надає

Позичальнику готівкою у позику під заклад на строк та під процент;

     Сума до повернення – визначена на момент укладання Договору загальна сума кредиту та процентів, яку

має сплатити Позичальник Ломбарду при належному виконанні ним своїх зобов’язань;

     Супутні послуги ломбарду - послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з

його надання;

     Страхування предмета застави - укладення договору між ломбардом та страховою компанією або між

позичальником та страховою компанією про страхування предмета застави, наданого як забезпечення фінансового

кредиту ломбарду, за рахунок та в інтересах власника предмета застави на строк дії договору фінансового кредиту;

     Тарифний план – затверджена та запропонована Ломбардом сукупність пов’язаних між собою істотних

умов надання фінансового кредиту, застави майна та звернення стягнення на заставлене майно, у випадку

невиконання Позичальником забезпечених заставою зобов’язань, на яких може бути укладено Договір з

Позичальником;

     Фінансовий кредит Ломбарду - надання Ломбардом коштів у позику, забезпечених заставою, на

визначений строк та під процент;

Інші поняття у цих Правилах застосовуються відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги

та державне регулювання ринків фінансових послуг", та підзаконних актів прийнятих відповідно до зазначеного

закону.

        2. Умови та порядок укладання договорів зі споживачами фінансових послуг

2.1. Ломбард при наданні фінансових кредитів, для забезпечення виконання Позичальником зобов’язань, за

Договором приймає в якості предметів застави рухоме майно, у тому числі, але не обмежуючись цим майнові

права. Перелік майнових прав та іншого рухомого майна, яке приймається Ломбардом в заставу затверджується

Директором Ломбарду або Загальними зборами учасників Ломбарду. Речі, як матеріальні предмети приймаються

Ломбардом виключно в заклад.

2.2. Оціночна вартість предметів застави встановлюється за згодою сторін в межах максимальної оціночної

вартості, визначеної згідно відповідних правил та методик Ломбарду. Оціночна вартість предметів застави, визначається Працівником Ломбарду та доводиться Клієнту виходячи із видів предметів застави з урахуванням кон’юктури ринку, цін, які склалися на ринку на даний вид майна, його якісних показників та ступеню його ліквідності. На підставі зазначених показників оціночна вартість предмету застави може бути збільшена або зменшена в межах встановленої Ломбардом максимальної оціночної вартості для даного виду майна, що також погоджується з Заставодавцем. У разі незгоди Заставодавця з визначеною Ломбардом вартістю майна, що запропоновано в якості застави таке майно в заставу не приймається, фінансовий кредит не видається. В разі оголошення Ломбардом, при проведенні рекламних заходів (мається на увазі будь який вид реклами, повідомлень), інформації щодо визначення Ломбардом оціночної вартості окремих видів рухомого майна, що може бути прийнято Ломбардом в заставу, а також розміру суми фінансового кредиту, виходячи з певної ціни, встановленої для одиниці даного виду майна, Ломбард залишає за собою право, в разі зміни цін на ринку щодо такого майна, що склалися на поточну дату надання ломбардних послуг, коригувати раніше оголошену ціну, що застосовується при визначенні максимальної оціночної вартості предмету застави, в бік відповідного збільшення або зменшення. Оціночна вартість транспортних засобів встановлюється за оцінкою, наданою незалежною компанією, яка вибирається на розсуд Ломбарду. Оцінка залежить від виробника, року випуску, класу і марки, пробігу, часу експлуатації, стану кузова, двигуна, салону, електрообладнання, трансмісії наявності документації та іншого.

2.3. Ломбард надає Позичальникам фінансовий кредит строком користування від 1 до 45 днів. Строк, на

який видається кредит визначається у відповідності з умовами обраного Позичальником Тарифного плану.

2.4. Сума грошових коштів, що надається Позичальнику згідно умов Договору, в якості кредиту

зазначається у Договорі, який складається в двох примірниках один з яких залишається в справах Ломбарду,

другий видається Ломбардом Позичальнику.

2.5. Сума фінансового кредиту встановлюється у відсотках від оціночної вартості предмету застави, в

залежності від строку, на який видається кредит та майна, яке передається в заставу Ломбарду, та статусу

Позичальника. 

2.6. За користування кредитом Позичальник сплачує Ломбарду проценти в порядку визначеному в Договорі

відповідно до умов обраного Позичальником при укладанні Договору Тарифного плану Ломбарду. Проценти

нараховуються Ломбардом та сплачуються Позичальником за кожний день користування кредитом, у тому числі

святкові та вихідні дні в залежності від умов обраного Тарифного плану під час видачі та/або повернення кредиту,

а також при пролонгації строку користування кредитом.

2.6.1. Кредитодавець має право прийняти рішення про припинення зобов’язання Позичальника сплачувати

Кредитодавцю проценти за будь-який період починаючи з наступного за датою повернення кредиту дня й до

моменту повного задоволення вимог Кредитодавця до Позичальника за Договором. Відповідно до ст.598

Цивільного кодексу України, таке рішення Кредитодавця є підставою для припинення зобов’язання Позичальника

сплачувати проценти за користування кредитом за зазначений у такому рішенні Кредитодавця період, та

відповідно припиняє право Кредитодавця нараховувати та вимагати сплати Позичальником процентів за цей

період.

2.6.2. У разі якщо сума отримана Кредитодавцем від реалізації предмету закладу є меншою ніж сума

неповерненого Позичальником кредиту, процентів за користування кредитом та витрат, пов’язаних із реалізацією

Предмету закладу, вимоги Кредитодавця погашаються у наступній черговості:

1) у першу чергу відшкодовуються витрати пов’язані із реалізацією Предмету закладу, та обов’язкові

платежі до бюджету;

2) у другу чергу погашається сума Кредиту;

3) у третю чергу погашаються проценти за користування Кредитом.

2.6.3. У випадку прострочення Позичальником повернення суми кредиту загальна сума процентів за таким

Договором не може перевищувати суму позитивної різниці між сумою, одержаної від реалізації Кредитодавцем,

або уповноваженою ним особою майна, переданого Позичальником в заклад та сумою неповерненого

Позичальником кредиту та витрат Кредитодавця, пов’язаних із зверненням стягнення та відчуженням майна, яке

було передано Позичальником в заклад. У випадку, якщо сума, одержана від реалізації предмету закладу є

меншою ніж сума неповерненого Позичальником кредиту та витрат, пов’язаних із реалізацією Предмету закладу,

то загальна сума процентів, яку Кредитодавець має право нарахувати та вимагати сплати Позичальником за весь

період прострочення повернення кредиту, не може перевищувати суми процентів розрахованих із облікової

ставки Національного банку України, що діє у період за який нараховуються проценти, за кожен день

прострочення.

2.7. Розрахована на момент підписання Договору Сума до повернення зазначається у Договорі. При

поверненні кредиту Сума до повернення, зазначена в Договорі підлягає перерахунку та сплаті Позичальником, з

урахуванням фактичного строку користування кредитом у календарних днях, при цьому мінімальним

розрахунковим строком є 1 календарний день. У випадку не виконання або не належного виконання Позичальником своїх зобов’язань за Договором він сплачує Ломбарду штрафні санкції, визначені Договором та чинним законодавством. Крім цього у випадку прострочення Позичальником сплати Суми до повернення, на вимогу Ломбарду Позичальник має сплатити Суму до повернення з урахуванням Індексації.

2.8. У разі невиконання Позичальником, своїх зобов’язань за Договором у повному обсязі та у визначений

Сторонами строк, Кредитодавець з метою погашення Кредиту, Процентів за користування Кредитом, комісійної

винагороди у випадках звернення стягнення шляхом комісійного продажу Предмету застави, штрафних санкцій,

відшкодування збитків та інших витрат, понесених Кредитодавцем внаслідок невиконання Позичальником своїх

зобов’язань по Договору, має право без додаткового попередження Позичальника звернути стягнення на

заставлене майно, залишення його за собою (набуття права власності) за ціною, що співпадає з сумою

заборгованості Позичальника за Договором, або діючи як Комісіонер без набуття права власності на Предмет

здійснити від власного імені, але за рахунок Позичальника, як Комітента продаж Предмету на комісійних засадах

за ринковими цінами, які склались на момент продажу, або укласти від імені Позичальника договір комісії з іншою особою та передати Предмет для його подальшої реалізації на комісійних засадах такій особі, або вчинити всі інші дії, необхідні для реалізації Предмету в іншій обраний Кредитодавцем на свій розсуд спосіб, який не

суперечить чинному законодавству України. Звернення стягнення на Предмет не потребує складання або отримання згоди та/або будь-яких інших документів від Позичальника. У випадку звернення стягнення на Предмет шляхом залишення Предмету у Кредитодавця (набуття права власності), Кредитодавець набуває права власності на Предмет в момент прийняття ним рішення про звернення стягнення на Предмет. З метою запобіганню втрати прав на Предмет застави допускається за згодою Ломбарду без згоди Заставодавця виконання зобов’язань Заставодавця іншою особою, у цьому випадку до особи, яка в повному обсязі виконала не виконані Заставодавцем зобов’язання перед Ломбардом, переходить право стягнення на предмет застави, якщо при цьому предмет застави знаходився у закладі він відповідно передається Ломбардом у володіння особи, яка виконала зобов’язання за Заставодавця. Якщо Предметом закладу є виріб з дорогоцінного металу, який у випадку звернення стягнення шляхом реалізації Предмету закладу на умовах комісії, не буде реалізовано протягом 10 (десяти) днів з моменту прийняття рішення Кредитодавцем/Заставодержателем про звернення стягнення, Кредитодавець/Заставодержатель вправі визнати виріб брухтом дорогоцінного металу та реалізувати такий виріб як брухт дорогоцінного металу.

2.9. Під час користування кредитом предмет застави Клієнта зберігається у сховищах та/або сейфі

Ломбарду, транспортні засоби перебувають на спеціалізованих стоянках, визначених Ломбардом. У випадку

втрати предмета застави Заставодержатель – ломбард, несе відповідальність перед Заставодавцем – Клієнтом, у

розмірі оціночної вартості предмета застави, зазначеної в Договорі, а за недостачу або ушкодження предмета

застави – у розмірі суми, на яку знизилась його оціночна вартість.

2.10. При укладанні Договору Клієнт в обов’язковому порядку повинен пред’явити документ, що

посвідчує його особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків. В разі відмови Клієнта від

реєстраційного номеру облікової картки платника податків, він зобов’язаний надати паспорт, в якому проставлено

відмітку органів державної фіскальної служби про відмову від одержання реєстраційного номеру облікової картки

платника податків. Працівник Ломбарду проводить ідентифікацію та верифікацію Клієнта у відповідності з вимогами чинного законодавства України, діючого на момент ідентифікації та верифікації, у випадку ненадання Клієнтом запрошених Ломбардом інформації та документів, необхідних для проведення ідентифікації та верифікації Клієнта Ломбард має право відмовити Клієнту в укладанні Договору або здійсненні інших операцій.

У випадку здійснення юридично значущих дій замість Клієнта іншою особою така особа з метою її

ідентифікації також зобов’язана надати Ломбарду інформацію та документи, необхідні Ломбарду для ідентифікації такої особи.

2.11. Договір є укладеним з моменту підписання Працівником і Клієнтом Ломбарду Договору з

додатками.

2.12. Договір укладається в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких видається

Клієнту другий залишається в Ломбарді.

2.13. У випадку укладення Договору застави транспортного засобу, він є укладеним з моменту

нотаріального посвідчення цього договору. Договір укладається в трьох примірниках, що мають однакову

юридичну силу, з яких один призначається для зберігання у нотаріуса, який посвідчив даний Договір, а два інші -

видаються на руки сторонам.

2.14. За наявності згоди Ломбарду Клієнт має право здійснити операції пролонгації Договору, при цьому в

залежності від конфігурації облікової та реєструючої систем Ломбарду Договір викладається в новій редакції або

складається окремий документ про внесення змін до Договору, який з моменту його підписання Ломбардом та

Клієнтом стає невід’ємною частиною Договору.

2.15. При проведенні операції з повернення предмету закладу, Клієнт - Позичальник повертає Ломбарду

суму кредиту, а також сплачує проценти за користування кредитом та в разі прострочення виконання зобов’язань

штрафні санкції, визначені Договором, чинним законодавством України. Ломбард повертає Клієнту його предмет

застави, при цьому Клієнт при отриманні Предмету застави, повинен підтвердити факт отримання предмету

застави та відсутності майнових чи фінансових претензій до Ломбарду підписом у відповідних графах у

примірнику Договору Ломбарду.

2.16. В разі втрати свого примірника Договору Клієнт має право на отримання дублікату Договору, за

письмовою заявою у встановленому Ломбардом порядку.

2.17. В разі коли Клієнт не може самостійно здійснити дії, визначені Договором, він може нотаріально

посвідченою довіреністю або довіреністю посвідченою відповідними посадовими особами, які відповідно до

чинного законодавства України прирівнюються до нотаріально посвідчених, уповноважити на виконання таких дій іншу особу.

2.18. Клієнт має право отримувати інформацію щодо діяльності Ломбарду, зокрема, щодо послуг, які

надаються ломбардом та іншу інформацію у відповідності до чинного законодавства.

Рекламні, інформаційні, інші повідомлення щодо послуг Ломбарду та умов надання таких послуг, а також

повідомлення щодо виконання клієнтами зобов’язань за укладеними Договорами, можуть надсилатись Ломбардом

у вигляді поштової, електронної кореспонденції, за допомогою засобів зв’язку (телефон, факс) та у вигляді смс -

повідомлень.

2.19. Перед укладенням Договору Клієнт ознайомлюється з Внутрішніми правилами Ломбарду, Тарифними

планами. Про факт того, що Клієнт ознайомився із зазначеними Правилами та умовами кредитування зазначається

в Договорі.

       3. Порядок ведення обліку договорів про надання Ломбардом фінансового кредиту

3.1. Облікова та реєструюча системи Товариства, ведуться в електронному вигляді шляхом

використання відповідного програмного забезпечення. Завданням облікової та реєструючої системи є облік

Клієнтів Ломбарду та реєстрація фінансово-кредитних операцій.

3.2. Склад та структура технічного забезпечення визначаються Ломбардом самостійно, виходячи з

його можливості постійно дотримуватись вимог до облікової та реєструючої систем щодо захисту від

несанкціонованого доступу, установлених Нацкомфінпослуг.

3.3. Товариство забезпечує захист інформації в обліковій та реєструючої системах з метою

унеможливлення будь-яких змін щодо даних, зафіксованих після здійснення операцій засобами програмного

забезпечення.

3.4. Щоденно виконується процедура резервного копіювання бази даних.

3.5. Доступ до програмного забезпечення даних облікової та реєструючої систем Ломбарду є

обмеженим та дозволяється лише визначеному на це персоналу. Для захисту від несанкціонованого доступу до баз даних облікової та реєструючої систем, Товариство розробляє порядок установлення відповідних паролів.

3.6. Дані облікової системи ломбарду містять наступну інформацію про фізичну особу – споживача

послуг:

- прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи;

- дані паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу;

- місце проживання фізичної особи або тимчасового перебування;

- контактний телефон.

3.7. Дані реєструючої системи ломбарду також містять інформацію про:

- дату та номер договору;

- строк дії договору;

- дату закінчення дії договору;

- короткий опис предмета застави, в т.ч. зазначення документа на підставі якого належить право власності

на автомобіль;

- дату надання послуги;

- вид послуги;

- суму послуги;

- дату звернення стягнення на предмет застави;

- суму до повернення, яку має сплатити Позичальник;

- заборгованість за договором.

3.8. Програмне забезпечення облікової та реєструючої систем Ломбарду здійснює обробку даних та

узагальнює щоквартальну статистичну інформацію розділену посегментно щодо:

- загальної суми наданих фінансових кредитів в залежності від предмета застави, що їх забезпечують

(виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, побутової техніки, іншого майна);

- загальної суми погашених фінансових кредитів в залежності від способів погашення (погашено грошовими

коштами, за рахунок предмета застави);

- загальної суми отриманих процентів за користування фінансовим кредитом в залежності від способів

погашення (погашено грошовими коштами, за рахунок предмета застави);

- загальної суми сплачених неустойок в залежності від способів погашення (погашено грошовими коштами,

за рахунок предмета застави);

- доходу, отриманого за надання послуг зі зберігання майна;

- доходу, отриманого за надання послуг з оцінки заставленого майна;

- доходу за агентськими договорами із страховими компаніями;

- доходу з реалізації заставленого майна;

- загальної кількості наданих фінансових кредитів в залежності від предметів застави, що їх забезпечують

(виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, побутової техніки, іншого майна).

3.9. Інформація щодо діяльності Товариства надається у відповідності до вимог чинного законодавства.

3.10. Програмне забезпечення облікової та реєструючої систем Товариства забезпечує експорт інформації у

форматі, визначеному Нацкомфінпослуг, при формуванні інформації, яка подається до Нацкомфінпослуг

відповідно до законодавства.

       4. Порядок зберігання договорів та інших документів, пов’язаних із наданням  фінансових послуг

4.1. Договори та інші документи, пов'язані з наданням фінансових послуг Товариством з часу підписання

(укладання) і до передачі їх в архів Товариства зберігаються за місцем їх формування в справах.

4.2. З метою забезпечення збереженості договорів та інших документів справи повинні перебувати у

робочих кімнатах або спеціально відведених для цієї мети приміщеннях, у шафах і столах, що зачиняються.

4.3. Договори про надання Ломбардом фінансових кредитів та отримання предметів застави, а також інша

документація групуються у справи та передаються до архіву Товариства згідно встановленого порядку, де

підлягають наступному оформленню: підшивання в обкладинку з твердого картону, нумерація аркушів у справі;

складання підсумкового запису; складання (у разі потреби) внутрішнього опису документів; оформлення

обкладинки справи.

4.4. Договори наданих фінансових кредитів та інша документація зберігається в архіві Товариства протягом

встановленого законодавством строку з подальшим знищенням такої документації, яке проводиться у

відповідності до вимог чинного законодавства на підставі відповідного розпорядження керівництва Товариства.

        5. Порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації,

пов’язаної з наданням фінансових послуг фінансовою установою

5.1. Товариство забезпечує Клієнтам та Позичальникам право доступу до інформації щодо діяльності

Товариства в обсязі, передбаченому чинним законодавством України, шляхом розміщення на безоплатній основі

на власному веб-сайті та шляхом надання її працівниками Товариства, до посадових обов'язків яких належить

безпосередня робота з Клієнтами. Зокрема, Товариство зобов'язане на вимогу Клієнта надавати йому наступну інформацію:

• відомості про фінансові показники діяльності Товариства та його економічний стан, які підлягають

обов'язковому оприлюдненню;

• перелік керівників Товариства та його відокремлених підрозділів;

• перелік послуг, що надаються Товариством;

• ціну/тарифи фінансових послуг;

• іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено

законодавством України. Товариство до укладення з Клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

• фінансову послугу, що пропонується надати Клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги, якщо інше не

передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

• умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

• порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

• правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового

припинення надання фінансової послуги;

• механізм захисту Товариством прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у

процесі надання фінансової послуги. Товариство під час надання інформації Клієнту зобов'язане дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів. Інформація, що надається Клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

5.2. Керівник та працівники Товариства повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що надається

Клієнтом і становить його комерційну або професійну таємницю.

5.3. При організації роботи Товариство вживає заходи щодо забезпечення захисту інформації при наданні

фінансових послуг, а саме:

- захист інформації від несанкціонованого доступу сторонніх осіб з використанням засобів обов’язкової

персональної ідентифікації та парольного доступу до інформаційної, реєструючої та облікової систем Товариства;

- запобігання несанкціонованим змінам програмно-технічного забезпечення, знищення або пошкодження

інформаційної, реєструючої та облікової систем;

- захист апаратно-програмних модулів безпеки, що містять інформацію щодо системних ключів та

компонентів інформаційної, реєструючої та облікової систем;

- чіткий розподіл прав доступу до інформації між персоналом;

- засоби діагностики, що дають змогу виявити порушення цілісності баз даних;

- автоматичне протоколювання усіх входів в інформаційну, реєструючу та облікову системи і виконання всіх

операцій у ній, неможливість модифікації створених протоколів, тощо.

5.4. Система захисту інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг, полягає у суворому виконанні

працівниками Товариства технічних та організаційних заходів щодо обмеження доступу до такої інформації.

Документи, що містять інформацію, пов’язану з наданням фінансових послуг, зберігаються в сейфі, доступ до

якого мають лише працівники, до посадових обов’язків яких відноситься робота з такими документами. Захист

інформації в електронному вигляді від несанкціонованого доступу забезпечується використанням системи

відповідних паролів, які встановлюються керівником Товариства та доводяться до відома лише тих працівників, до посадових обов’язків яких відноситься робота з відповідною інформацією. Працівники Товариства не мають права повідомляти такі паролі іншим особам. Сервери, на яких зберігається інформація, пов’язана з наданням

фінансових послуг, повинні зберігатися в приміщенні з обмеженим доступом.

Для забезпечення можливості відновлення втраченої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг,

обов’язково виконується резервне копіювання такої інформації

5.5. Видача з архіву договорів (їх копій) та інших документів у тимчасове користування стороннім особам та

установам здійснюється лише у випадках, встановлених законодавством, з дозволу керівника Ломбарду.

Ознайомлення з документацією безпосередньо в архіві здійснюється за умови обов’язкового узгодження у

встановленому в Товаристві порядку та відповідної реєстрації. Працівники архіву ведуть облік документації та

осіб, що працюють з архівними документами.

5.6. Вилучення документації та договорів із справ суворо забороняється. У виняткових випадках вилучення

договорів та документації допускається з дозволу керівництва Ломбарду у випадках, встановлених

законодавством.

       6. Порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання фінансових послуг

6.1. Внутрішній контроль – це сукупність процедур, що здійснюються Товариством для забезпечення

дотримання ним законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при наданні фінансових послуг.

6.2. Метою внутрішнього контролю є:

- дотримання встановлених ліцензійними умовами обов’язкових нормативів, а також інших вимог і

показників, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;

- ефективності управління ризиками у процесі здійснення професійної діяльності;

- системного аналізу Товариства на предмет фінансової стійкості та платоспроможності;

- своєчасності, правильності, повноти та точності відображення показників діяльності Товариства як

управителя у звітності, передбаченої законодавством;

- збереження активів Товариства та його клієнтів;

- ефективності заходів щодо виконання прийнятих управлінських рішень.

6.3. Внутрішній контроль за наданням фінансових послуг споживачам: поточний, спеціальний та внутрішній

аудит.

Внутрішній контроль здійснюється постійно директором Товариства, ревізором Товариства та незалежним

аудитором шляхом перевірки достовірності інформації у фінансовій та іншій звітності Товариства та проведення

ревізій її фінансово-господарської діяльності.

Спеціальний контроль здійснюється у разі виявлення ознак порушень прав та/або інтересів Товариства,

споживачів фінансових послуг, держави шляхом службового розслідування за рішенням загальних зборів

учасників Товариства, до якого можуть залучатись працівники Товариства та треті особи.

Внутрішній аудит здійснюється на підставі положення про службу внутрішнього аудиту і проводиться

щорічно - обов’язково, а також за потребою.

6.4. Організаційна структура системи внутрішнього контролю базується на таких принципах:

- координації виконавчих та контролюючих функцій працівників Товариства;

- застосування заходів дисциплінарного впливу (стягнення/заохочення) до працівників Товариства в

залежності від якості надання ними фінансових послуг споживачу;

6.5. Проведення внутрішнього контролю здійснюється за такими критеріями:

- відповідності діяльності Товариства та політики її бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства

та процедурам, встановленим її внутрішніми документами;

- системного аналізу та оцінки діяльності Товариства на предмет його фінансової стійкості та

платоспроможності;

- оцінки ефективності системи управління активами та зобов’язаннями Товариства, в тому числі, оцінки

структури його портфеля;

- моніторингу та управління ризиками, що виникають у процесі діяльності Товариства, та їх мінімізації;

- дотримання встановлених Нацкомфінпослуг обов’язкових нормативів та інших показників та вимог, що

обмежують ризики при проведенні операцій з фінансовими активами;

- своєчасності, правильності та повноти відображення господарської та професійної діяльності у звітності

Товариства;

- здійснення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації персоналу;

- оцінки ефективності заходів контролю.

6.6. Внутрішній аудит проводить внутрішній аудитор Товариства.

Внутрішній аудитор виконує наступні функції:

- нагляду за поточною діяльністю Товариства як фінансової установи;

- контролю за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне

регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства;

- перевірки результатів поточної фінансової діяльності Товариства;

- аналізу інформації про діяльність Товариства як фінансової установи, професійної діяльності його

працівників, випадків перевищення повноважень посадовими особами Товариства;

За результатами здійснення нагляду та контролю внутрішній аудитор здійснює об’єктивний аналіз

фактичних даних з метою надання незалежної оцінки і висловлення думки про надійність і ефективність систем,

процесів, операцій, а також здійснює консультаційну підтримку керівництва і менеджменту Товариства.

6.7. За результатами перевірки Товариства внутрішній аудитор складає і підписує висновок, у якому

викладаються виявлені недоліки та порушення при проведенні відповідних фінансових операцій з наведенням

причин, що створили умови для здійснення порушень, а також пропозиції про прийняття заходів щодо їх

усунення. Для прийняття організаційних заходів висновок направляється директору та загальним зборам учасників Товариства.

       7. Відповідальність посадових осіб, до посадових обов’язків яких належать безпосередньо

робота з клієнтами, укладання та виконання договорів

7.1. Посадові особи Товариства, до посадових обов'язків яких належить безпосередня робота з

клієнтами, укладання та виконання Договорів, зобов'язані:

- виконувати свої посадові обов’язки на підставі посадових інструкцій, цих Правил та внутрішніх

регламентуючих документів Товариства;

- керуватись у своїй роботі законодавством України;

- надавати органам контролю Товариства документи, необхідні для контролю відповідності здійснення

ними своїх посадових обов'язків;

- надавати інформацію про виконання ними посадових обов'язків органам контролю Товариства;

- не завдавати шкоди інтересам Товариства, не порушувати прав та інтересів клієнтів Товариства;

- нести встановлену законом відповідальність за невиконання та неналежне виконання своїх посадових

обов'язків.

7.2. Посадові особи Товариства несуть відповідальність:

- за неналежне виконання або невиконання посадових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією, - у

межах, визначених чинним трудовим законодавством України;

- за правопорушення, здійснені у процесі своєї діяльності, - у межах, визначених чинним адміністративним,

кримінальним та цивільним законодавством України.

- за нанесені Товариству матеріальні збитки - у межах, визначених чинним трудовим та цивільним

законодавством України.

7.3. У разі виявлення порушень посадовими особами, що безпосередньо здійснюють операції з

надання фінансових кредитів, вимог законодавства та/або внутрішніх регламентуючих документів Товариства, за

вимогою директора така особа повинна негайно виправити виявлені порушення. При повторному порушенні

директор Товариства вправі відсторонити такого працівника від виконання посадових обов'язків до розгляду

питання про виявлене порушення та прийняття рішення про притягнення працівника до дисциплінарної

відповідальності. Якщо при розгляді справи виявляється, що порушення здійснено працівником з корисливою

метою, директор Товариства інформує про виявлене порушення правоохоронні органи.

       8. Опис завдань, які підлягають виконанню кожним підрозділом Товариства.

8.1. Основними завданнями, які підлягають виконанню підрозділами Товариства, є:

8.1.1. Укладення Кредитних договорів за рахунок власних коштів на умовах, що передбачені договором про

надання фінансової послуги.

8.1.2. Ознайомлення клієнтів з Внутрішніми правилами, умовами Кредитного договору та надання клієнтам

інформації, визначеної законодавством України;

8.1.3. Ведення облікової та реєструючої систем Товариства.

8.2. У контексті виконання посадових обов'язків:

8.2.1. Завданням Директора Товариства є здійснення розробки напрямків та найбільш ефективних способів

надання фінансових послуг.

8.2.2. Завданням головного бухгалтера (бухгалтерії) є правильне відображення операцій з надання

фінансових послуг на підставі укладених договорів з урахуванням вимог чинного законодавства України.

8.2.3. Завданням працівників юридичного відділу (за його наявності) є аналіз правових аспектів операцій з

надання фінансових послуг, контроль за дотриманням норм чинного законодавства при укладенні договорів,

здійснення захисту прав та інтересів Товариства правовими засобами.

8.2.4. Завданням фінансово-аналітичного відділу (за його наявності) є оцінка фінансових ризиків, аналіз

фінансово-економічного стану підприємства та розробка шляхів оптимізації діяльності Товариства.

8.2.5. Завданням комерційного відділу (за його наявності) є супроводження укладених договорів про

надання фінансових послуг.

8.2.6. Завданням працівника, відповідального за проведення первинного фінансового моніторингу є

здійснення передбачених законодавством процедур з виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому

моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового

знищення.